Cáp chống cháy nhiều lõi không có giáp bảo vệ – 0.6/1kV – Cu/Mica/XLPE/FR-PVC

Giá bán :

Kết cấu

  1. Lõi dẫn điện/Conductor: Đồng/Copper
  2. Lớp chắn lửa/Fire Proof: Băng Mi-ca/Mi-ca tape
  3. Lớp cách điện/Insulation: XLPE
  4. Lớp độn/Filler: Chất độn chống cháy/Fire resistance filler
  5. Lớp bọc ngoài/Outer sheath: PVC chống cháy hoặc LSHF/FR – PVC or LSHF
Untitled Document