CÁP CHỐNG CHÁY CVV/FR – 0,6/1 KV, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ FR–PVC

Giá bán :

Untitled Document