CÁP ĐIỆN CHỐNG CHÁY BĂNG MICA RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ FR–PVC CVV/DATA/FR – 0,6/1 KV & CVV/DSTA/FR – 0,6/1 KV

Giá bán :

Untitled Document