Ống Nối Kiểu H

Giá bán :

Dùng để nối ống nhựa xoắn HDPE-SP với các loại ống khác

Untitled Document