CÁP ĐIỆN CHẬM CHÁY – RUỘT ĐỒNG – CÁCH ĐIỆN PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI – VỎ FR-PVC CVV/AWA/FRT – 0,6/1KV & CVV/SWA/FRT – 0,6/1KV

Giá bán :

Untitled Document