Cáp Ngầm Trung Thế LS VINA Cu/XLPE/PVC Không Giáp (Cáp 1 Lõi)

Giá bán :

Cáp Ngầm Trung Thế LS VINA Cu/XLPE/PVC Không Giáp bao gồm các tiết diện: 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2, 500mm2, 630mm2, 800mm2, 1.000mm2.

Untitled Document