Cáp điện 5 lõi trung tính nhỏ hơn không có giáp bảo vệ 0.6/1kV – Cu/XLPE/PVC

Giá bán :

Untitled Document