Cáp điện 4 lõi trung tính nhỏ hơn có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1kV – Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC

Giá bán :

Untitled Document