CÁP CHỐNG CHÁY BĂNG MICA RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ FR–PVC CVV/AWA/FR – 0,6/1 KV & CVV/SWA/FR – 0,6/1 KV

Giá bán :

Untitled Document