CÁP CHẬM CHÁY RUỘT ĐỒNG XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ FR-PVC CXV/DATA/FRT – 0,6/1KV & CXV/DSTA/FRT – 0,6/1KV

Giá bán :

Untitled Document