CÁP CHẬM CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ LSHF CXE/AWA/FRT –LSHF – 0,6/1 KV & CXE/SWA/FRT –LSHF – 0,6/1 KV

Giá bán :

Untitled Document